ترجمه مقاله با عنوان ترکیب بذر، ظهور و قدرت اولیه گیاهچه بذر لوبیا قرمز تولیده شده در شرایط افزایش دما و دی اکسید کربن 9000 تومان

ترجمه مقاله با عنوان ترکیب بذر، ظهور و قدرت اولیه گیاهچه بذر لوبیا قرمز تولیده شده در شرایط افزایش دما و دی اکسید کربن

چکیده درک تأثیر افزایش درجه حرارت رشد و دی­اکسید کربن (CO2) بر کیفیت بذر از لحاظ ترکیب بذر، ظهور و قدرت اولیه گیاهچه در اقلیم حاضر و آینده مهم است. هدف از این تحقیق تعیین اثرات توأم افزایش درجه [...]

مشاهده و خرید
نرم افزار تحلیل رابطه خاکستری 50000 تومان

نرم افزار تحلیل رابطه خاکستری

توجه                 توجه این نرم افزار توسط تیم مشاوره مدیریت طراحی شده است. در صورت نیاز می توانید توضیحات مربوط به قابلیت نرم افزار و همچنین فیلم نحوه حل مسائل به کمک نرم افزار را در سایت تیم [...]

مشاهده و خرید
فصل چهارم پایان نامه با استفاده از رویکرد ترکیبی فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی و ویکور فازی 60000 تومان

فصل چهارم پایان نامه با استفاده از رویکرد ترکیبی فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی و ویکور فازی

توجه                                                                     توجه این فایل توسط تیم مشاوره مدیریت تهیه شده است در صورت تمایل می توانید قبل از خرید توضیحات مربوط […]

مشاهده و خرید
فصل چهارم پایان نامه با استفاده از رویکرد ترکیبی فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی و تاپسیس فازی 60000 تومان

فصل چهارم پایان نامه با استفاده از رویکرد ترکیبی فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی و تاپسیس فازی

توجه                                                                     توجه این فایل توسط تیم مشاوره مدیریت تهیه شده است در صورت تمایل می توانید قبل از خرید توضیحات مربوط […]

مشاهده و خرید