ترجمه مقاله Theories of organization Henry L Tosi 40000 تومان

ترجمه مقاله Theories of organization Henry L Tosi

ترجمه مقاله Theories of organization – Henry L. Tosi عکس پیوست به این محصول صفحه اول متن انگلیسی مربوط به این ترجمه می باشد. در زیر ترجمه بخشی از صفحه اول این متن انگلیسی ارائه شده است. تئوری­های [...]

مشاهده و خرید
پرسشنامه ویکور (پرسشنامه Vikor) 10000 تومان

پرسشنامه ویکور (پرسشنامه Vikor)

این فایل توسط تیم مشاوره مدیریت و با هدف کمک به دانشجویان و پژوهشگران تهیه شده است از آنجایی که خطی مشی تیم مشاوره مدیریت توانمند کردن دانشجویان و پژوهشگران و کمک به آنها برای انجام فعالیت­های [...]

مشاهده و خرید
پرسشنامه تاپسیس (پرسشنامه Topsis) 10000 تومان

پرسشنامه تاپسیس (پرسشنامه Topsis)

این فایل توسط تیم مشاوره مدیریت و با هدف کمک به دانشجویان و پژوهشگران تهیه شده است از آنجایی که خطی مشی تیم مشاوره مدیریت توانمند کردن دانشجویان و پژوهشگران و کمک به آنها برای انجام فعالیت­های [...]

مشاهده و خرید
پرسشنامه مقایسه زوجی فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (پرسشنامه AHP) 10000 تومان

پرسشنامه مقایسه زوجی فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (پرسشنامه AHP)

این فایل توسط تیم مشاوره مدیریت و با هدف کمک به دانشجویان و پژوهشگران تهیه شده است از آنجایی که خطی مشی تیم مشاوره مدیریت توانمند کردن دانشجویان و پژوهشگران و کمک به آنها برای انجام فعالیت­های [...]

مشاهده و خرید