مقاله مدیریت ریسک در سازمان ها 5000 تومان

مقاله مدیریت ریسک در سازمان ها

تحولات عمده در محیط کسب و کار، مثل جهانی شدن کسب و کار و سرعت بالای تغییرات در فناوری، باعث افزایش رقابت و دشواری مدیریت در سازمانها گردیده است. در محیط کسب و کار امروز، مدیریت و کارکنان می بایست [...]

مشاهده و خرید
ترجمه مقاله یادگیری غیررسمی مبتنی بر وب۳ برای تأمین نیازهای آموزش هزاره سوم: ادراکات دانشجویان دانشگاه 15000 تومان

ترجمه مقاله یادگیری غیررسمی مبتنی بر وب۳ برای تأمین نیازهای آموزش هزاره سوم: ادراکات دانشجویان دانشگاه

متخصصین و سیاست‌گذاران دورنمای آموزش عالی در هزاره سوم را با رویکردهای روش‌شناختی متنوع در درون چهارچوب‌های مفهومی، تجزیه و تحلیل کرده‌اند. عنوان این پژوهش به دلیل افزایش تمرکز بر روی رویکردهای [...]

مشاهده و خرید
مقاله استفاده از سیستم های اطلاعاتی در غالب نفوذی بر فرآیند دانش مدیریتی: نقش زمینه ی کاری-مشخصه های شغلی و فناوری اطلاعاتی 15000 تومان

مقاله استفاده از سیستم های اطلاعاتی در غالب نفوذی بر فرآیند دانش مدیریتی: نقش زمینه ی کاری-مشخصه های شغلی و فناوری اطلاعاتی

این تحقیق درباره ی اینکه چگونه زمینه ی کاری خاص فرد-مشخصه های کاری و الزامات شغلی مربوط به دانش در رابطه ی بین فناوری و استفاده از سیستم اطلاعاتی در دانش مدیریتی تاثیر می گذارد تمرکز می کند. [...]

مشاهده و خرید
مقاله ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ ﺷﻬﻮد در ﻗﻀﺎوت و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی رﻫﺒﺮان ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ 10000 تومان

مقاله ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ ﺷﻬﻮد در ﻗﻀﺎوت و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی رﻫﺒﺮان ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ

ﭼﮑﯿﺪه:  ﺗﻼش ﺑﺮای ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ دﻗﯿﻖ ﻋﻠﻤﯽ ﭘﺪﯾﺪه ﻫﺎ و درک ﻣﻨﻄﻖ دروﻧﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ از اﺑﺘﺪای ﺧﻠﻘﺖ ﺑﺸﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎص ﻣﺘﻔﮑﺮان و اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ﺑﻮده اﺳﺖ.. از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ، ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﺪون اﺷﺘﺒﺎه ﺗﻨﻬﺎ زﻣﺎﻧﯽ [...]

مشاهده و خرید
مقاله نقش توسعه فناوری اطلاعات در حسابداری و کاهش تقلب 15000 تومان

مقاله نقش توسعه فناوری اطلاعات در حسابداری و کاهش تقلب

چکیده  زمینه: امروزه حسابداران حرفهای در محیط کامًلا پیچیده فعالیت می کنند که دائما در حال تغییر است، پیشرفت در فناوری اطلاعات با سرعت فزاینده ای ادامه دارد. فناوری اطلاعات با دگرگونی روش اجرای [...]

مشاهده و خرید
مقاله حسابرسی داخلی و نقش آن در بهبود عملکرد سازمانها وشرکتها 15000 تومان

مقاله حسابرسی داخلی و نقش آن در بهبود عملکرد سازمانها وشرکتها

سازمانها برای حفظ بقای خود و پیشرفت در دنیای رقابتی امروز به بهبود مستمر عملکرد خود نیاز دارند .در این راستا استفاده از نظام های کنترل مدیریت و فناوری های روز مفید بوده و به پیشبرد این مهم کمک می [...]

مشاهده و خرید
مقاله نقش آموزش در حسابرسان بر اشتباهات کشف شده توسط حسابرسان 15000 تومان

مقاله نقش آموزش در حسابرسان بر اشتباهات کشف شده توسط حسابرسان

در زمینه حسابرسی ، شواهد کافی ، صحیح و معتبر وهمچنین صداقت وحقیقت وجود دارد اما برای قضاوت کردن کافی نیست. مسئول بودن یا نبودن حسابرسان در ارتباط با کشف تقلب در طول زمان، تغییرهای زیادی داشته [...]

مشاهده و خرید
مقاله نقش حسابرسی در فناوری اطلاعات 15000 تومان

مقاله نقش حسابرسی در فناوری اطلاعات

حسابرسی در محیط فناوری اطلاعات به یک شیوه نوین حسابرسی می باشد. حسابرسی در محیط فناوری اطلاعات با داده های اصلی که در پایگاه مبدا داده های نهاد تحت حسابرسی وجودداردآغاز می شود . سپس ، جداول [...]

مشاهده و خرید
مقاله نقش سیستم های اطلاعاتی حسابداری از دیدگاه سنتی و جدید 15000 تومان

مقاله نقش سیستم های اطلاعاتی حسابداری از دیدگاه سنتی و جدید

در این مقاله با مطالعه ادبیات مرتبط با سیستم های اطلاعاتی و بیان مسئولیت ها و نگرانی های اصلی  مدیران صنایع و شرکتهاوحسابداران و متخصصان مالی، نقش سیستم های اطلاعاتی سنتی و جدید حسابداری مورد [...]

مشاهده و خرید
پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی عوامل زیان ده شرکت ذغال سنگ 15000 تومان

پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی عوامل زیان ده شرکت ذغال سنگ

شرکت سهامی خاص زغال سنگ البرز مرکزی در تاریخ ۳۱/۶/۵۳ تحت شماره ۱۹۶۹۱ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده و متعاقباً به موجب صورت جلسه مورخ ۲۳/۵/۱۳۷۰ مجمع فوق العاده دفتر مرکزی، [...]

مشاهده و خرید