مقاله نقش مؤسسات عالی حسابرسی در مواجه با عواقب ناشی از بحران مالی و اقتصادی اخیر 15000 تومان

مقاله نقش مؤسسات عالی حسابرسی در مواجه با عواقب ناشی از بحران مالی و اقتصادی اخیر

چکیده: امروزه با توجه به نتایج حاصل از بحران اقتصادی و در نظر گرفتن نقش و جایگاه حسابرسان در گزارشگری نسبت به وجود چنین بحرانی فشار قابل توجهی را از طرف ذینفعان متعدد به گزارشات و اطلاعات مالی [...]

مشاهده و خرید
مقاله ویژگی‌های کیفی اطلاعات حسابداری مدیریت و نقش آن در تصمیم‌گیری مدیریت 15000 تومان

مقاله ویژگی‌های کیفی اطلاعات حسابداری مدیریت و نقش آن در تصمیم‌گیری مدیریت

در اواخر قرن نوزدهم مدیریت علمی به عنوان رشته‌ای خاص توسط فردریک تیلور مطرح گردید. مدیریت علمی بطور بسیار خلاصه روش برخورد منظم و منطقی با مسائل سازمان‌ها بمنظور یافتن مناسب‌ترین راه برای انجام [...]

مشاهده و خرید
مقاله جرایم سایبری و قانون و مقررات جمهوری اسلامی ایران در برابر این جرایم 15000 تومان

مقاله جرایم سایبری و قانون و مقررات جمهوری اسلامی ایران در برابر این جرایم

چکیده با پیشرفت علم و تکنولوژی و با رشد شبکه های اینترنتی، در همه جا می توان با استفاده از یک گوشی موبایل کوچک به اینترنت وصل شد. امروزه می توان گوشی های هوشمند موبایل را در دست کودکان تا [...]

مشاهده و خرید
مقاله نقش بکارگیری فناوری اطلاعات بر کاهش هزینه های جاری در ادارات و سازمان های دولتی 15000 تومان

مقاله نقش بکارگیری فناوری اطلاعات بر کاهش هزینه های جاری در ادارات و سازمان های دولتی

امروزه توانمندسازی فناوری اطلاعات به عنوان یکی از ابزارهای سودمند ارتقای کیفی کارکنان و افزایش اثربخشی سازمانی تلقی می شود. تغییرات سریع در دنیای امروز سازمان ها را با چالشهای مختلفی روبرو کرده [...]

مشاهده و خرید
مقاله بررسی نقش فناوری اطلاعات در بهینه سازی مدیریت منابع انسانی 15000 تومان

مقاله بررسی نقش فناوری اطلاعات در بهینه سازی مدیریت منابع انسانی

امروزه در بسیاری از کشورها منابع انسانی به عنوان اصلی ترین سرمایه هر سازمان است که باعث کسب مزیت رقابتی برای سازمان ها شده و به وسیله روش های گوناگونی دچار تغییرات می شود. جا به جایی هایی که در [...]

مشاهده و خرید
مقاله بودجه ریزی عملیاتی و تاثیر آن بر شفافیت و پاسخگویی 15000 تومان

مقاله بودجه ریزی عملیاتی و تاثیر آن بر شفافیت و پاسخگویی

چکیده : بودجه شاهرگ حیاتی دولت است، زیرا دولت تمامی فعالیتهای مالی خود را در چهارچوب قانون بودجه انجام می دهد. از سوی دیگر از آنجا که در سیستم بودجه ریزی سنتی عوامل مهمی چون اثربخشی، کارایی، صرفه [...]

مشاهده و خرید
مقاله ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ ﺷﻬﻮد در ﻗﻀﺎوت و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی رﻫﺒﺮان ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ 10000 تومان

مقاله ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ ﺷﻬﻮد در ﻗﻀﺎوت و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی رﻫﺒﺮان ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ

ﭼﮑﯿﺪه:  ﺗﻼش ﺑﺮای ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ دﻗﯿﻖ ﻋﻠﻤﯽ ﭘﺪﯾﺪه ﻫﺎ و درک ﻣﻨﻄﻖ دروﻧﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ از اﺑﺘﺪای ﺧﻠﻘﺖ ﺑﺸﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎص ﻣﺘﻔﮑﺮان و اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ﺑﻮده اﺳﺖ.. از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ، ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﺪون اﺷﺘﺒﺎه ﺗﻨﻬﺎ زﻣﺎﻧﯽ [...]

مشاهده و خرید
مقاله نقش توسعه فناوری اطلاعات در حسابداری و کاهش تقلب 15000 تومان

مقاله نقش توسعه فناوری اطلاعات در حسابداری و کاهش تقلب

چکیده  زمینه: امروزه حسابداران حرفهای در محیط کامًلا پیچیده فعالیت می کنند که دائما در حال تغییر است، پیشرفت در فناوری اطلاعات با سرعت فزاینده ای ادامه دارد. فناوری اطلاعات با دگرگونی روش اجرای [...]

مشاهده و خرید