ترجمه مقاله با عنوان ترکیب بذر، ظهور و قدرت اولیه گیاهچه بذر لوبیا قرمز تولیده شده در شرایط افزایش دما و دی اکسید کربن 9000 تومان

ترجمه مقاله با عنوان ترکیب بذر، ظهور و قدرت اولیه گیاهچه بذر لوبیا قرمز تولیده شده در شرایط افزایش دما و دی اکسید کربن

چکیده درک تأثیر افزایش درجه حرارت رشد و دی­اکسید کربن (CO2) بر کیفیت بذر از لحاظ ترکیب بذر، ظهور و قدرت اولیه گیاهچه در اقلیم حاضر و آینده مهم است. هدف از این تحقیق تعیین اثرات توأم افزایش درجه [...]

مشاهده و خرید