پرسشنامه آراس (ARAS) 15000 تومان

پرسشنامه آراس (ARAS)

این فایل توسط تیم مشاوره مدیریت و با هدف کمک به دانشجویان و پژوهشگران تهیه شده است از آنجایی که خطی مشی تیم مشاوره مدیریت توانمند کردن دانشجویان و پژوهشگران و کمک به آنها برای انجام فعالیت­های [...]

مشاهده و خرید
آموزش روش انشعاب و تحدید رایگان

آموزش روش انشعاب و تحدید

در این فایل آموزشی تلاش شده است تا روش انشعاب و تحدید با ذکر مثال توضیح داده شود. این فایل صرفا برای استفاده خریدار اصلی آن می باشد از این رو استفاده از آن برای افراد دیگر غیر مجاز و ناقض حقوق [...]

مشاهده و خرید
پرسشنامه مقایسه زوجی فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (پرسشنامه AHP) 20000 تومان

پرسشنامه مقایسه زوجی فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (پرسشنامه AHP)

این فایل توسط تیم مشاوره مدیریت و با هدف کمک به دانشجویان و پژوهشگران تهیه شده است از آنجایی که خطی مشی تیم مشاوره مدیریت توانمند کردن دانشجویان و پژوهشگران و کمک به آنها برای انجام فعالیت­های [...]

مشاهده و خرید