ترجمه مقاله یادگیری غیررسمی مبتنی بر وب۳ برای تأمین نیازهای آموزش هزاره سوم: ادراکات دانشجویان دانشگاه 15000 تومان

ترجمه مقاله یادگیری غیررسمی مبتنی بر وب۳ برای تأمین نیازهای آموزش هزاره سوم: ادراکات دانشجویان دانشگاه

متخصصین و سیاست‌گذاران دورنمای آموزش عالی در هزاره سوم را با رویکردهای روش‌شناختی متنوع در درون چهارچوب‌های مفهومی، تجزیه و تحلیل کرده‌اند. عنوان این پژوهش به دلیل افزایش تمرکز بر روی رویکردهای [...]

مشاهده و خرید