پرسشنامه دیمتل (پرسشنامه DEMATEL) 15000 تومان

پرسشنامه دیمتل (پرسشنامه DEMATEL)

این فایل توسط تیم مشاوره مدیریت و با هدف کمک به دانشجویان و پژوهشگران تهیه شده است از آنجایی که خطی مشی تیم مشاوره مدیریت توانمند کردن دانشجویان و پژوهشگران و کمک به آنها برای انجام فعالیت­های [...]

مشاهده و خرید
ترجمه مقاله The heritage of the humanities 56000 تومان

ترجمه مقاله The heritage of the humanities

ترجمه مقاله The heritage of the humanities نکته: این فایل ترجمه صفحات ۹۱ تا ۱۱۲ میراث علوم انسانی می باشد قیمت ترجمه مقاله به گونه ای تعیین شده است که حتی کمتر از هزینه تایپ آن می باشد عکس پیوست [...]

مشاهده و خرید
ترجمه مقاله Theories of organization Henry L Tosi 56000 تومان

ترجمه مقاله Theories of organization Henry L Tosi

ترجمه مقاله Theories of organization – Henry L. Tosi قیمت ترجمه مقاله به گونه ای تعیین شده است که حتی کمتر از هزینه تایپ آن می باشد عکس پیوست به این محصول صفحه اول متن انگلیسی مربوط به این ترجمه [...]

مشاهده و خرید
پرسشنامه ویکور (پرسشنامه Vikor) 20000 تومان

پرسشنامه ویکور (پرسشنامه Vikor)

این فایل توسط تیم مشاوره مدیریت و با هدف کمک به دانشجویان و پژوهشگران تهیه شده است از آنجایی که خطی مشی تیم مشاوره مدیریت توانمند کردن دانشجویان و پژوهشگران و کمک به آنها برای انجام فعالیت­های [...]

مشاهده و خرید
پرسشنامه تاپسیس (پرسشنامه Topsis) 20000 تومان

پرسشنامه تاپسیس (پرسشنامه Topsis)

این فایل توسط تیم مشاوره مدیریت و با هدف کمک به دانشجویان و پژوهشگران تهیه شده است از آنجایی که خطی مشی تیم مشاوره مدیریت توانمند کردن دانشجویان و پژوهشگران و کمک به آنها برای انجام فعالیت­های [...]

مشاهده و خرید
پرسشنامه مقایسه زوجی فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (پرسشنامه AHP) 20000 تومان

پرسشنامه مقایسه زوجی فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (پرسشنامه AHP)

این فایل توسط تیم مشاوره مدیریت و با هدف کمک به دانشجویان و پژوهشگران تهیه شده است از آنجایی که خطی مشی تیم مشاوره مدیریت توانمند کردن دانشجویان و پژوهشگران و کمک به آنها برای انجام فعالیت­های [...]

مشاهده و خرید