مقاله جرایم سایبری و قانون و مقررات جمهوری اسلامی ایران در برابر این جرایم 15000 تومان

مقاله جرایم سایبری و قانون و مقررات جمهوری اسلامی ایران در برابر این جرایم

چکیده با پیشرفت علم و تکنولوژی و با رشد شبکه های اینترنتی، در همه جا می توان با استفاده از یک گوشی موبایل کوچک به اینترنت وصل شد. امروزه می توان گوشی های هوشمند موبایل را در دست کودکان تا [...]

مشاهده و خرید
مقاله نقش بکارگیری فناوری اطلاعات بر کاهش هزینه های جاری در ادارات و سازمان های دولتی 15000 تومان

مقاله نقش بکارگیری فناوری اطلاعات بر کاهش هزینه های جاری در ادارات و سازمان های دولتی

امروزه توانمندسازی فناوری اطلاعات به عنوان یکی از ابزارهای سودمند ارتقای کیفی کارکنان و افزایش اثربخشی سازمانی تلقی می شود. تغییرات سریع در دنیای امروز سازمان ها را با چالشهای مختلفی روبرو کرده [...]

مشاهده و خرید
مقاله بررسی نقش فناوری اطلاعات در بهینه سازی مدیریت منابع انسانی 15000 تومان

مقاله بررسی نقش فناوری اطلاعات در بهینه سازی مدیریت منابع انسانی

امروزه در بسیاری از کشورها منابع انسانی به عنوان اصلی ترین سرمایه هر سازمان است که باعث کسب مزیت رقابتی برای سازمان ها شده و به وسیله روش های گوناگونی دچار تغییرات می شود. جا به جایی هایی که در [...]

مشاهده و خرید
مقاله بودجه ریزی عملیاتی و تاثیر آن بر شفافیت و پاسخگویی 15000 تومان

مقاله بودجه ریزی عملیاتی و تاثیر آن بر شفافیت و پاسخگویی

چکیده : بودجه شاهرگ حیاتی دولت است، زیرا دولت تمامی فعالیتهای مالی خود را در چهارچوب قانون بودجه انجام می دهد. از سوی دیگر از آنجا که در سیستم بودجه ریزی سنتی عوامل مهمی چون اثربخشی، کارایی، صرفه [...]

مشاهده و خرید
مقاله مدیریت ریسک در سازمان ها 5000 تومان

مقاله مدیریت ریسک در سازمان ها

تحولات عمده در محیط کسب و کار، مثل جهانی شدن کسب و کار و سرعت بالای تغییرات در فناوری، باعث افزایش رقابت و دشواری مدیریت در سازمانها گردیده است. در محیط کسب و کار امروز، مدیریت و کارکنان می بایست [...]

مشاهده و خرید
مقاله استفاده از سیستم های اطلاعاتی در غالب نفوذی بر فرآیند دانش مدیریتی: نقش زمینه ی کاری-مشخصه های شغلی و فناوری اطلاعاتی 15000 تومان

مقاله استفاده از سیستم های اطلاعاتی در غالب نفوذی بر فرآیند دانش مدیریتی: نقش زمینه ی کاری-مشخصه های شغلی و فناوری اطلاعاتی

این تحقیق درباره ی اینکه چگونه زمینه ی کاری خاص فرد-مشخصه های کاری و الزامات شغلی مربوط به دانش در رابطه ی بین فناوری و استفاده از سیستم اطلاعاتی در دانش مدیریتی تاثیر می گذارد تمرکز می کند. [...]

مشاهده و خرید
مقاله ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ ﺷﻬﻮد در ﻗﻀﺎوت و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی رﻫﺒﺮان ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ 10000 تومان

مقاله ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ ﺷﻬﻮد در ﻗﻀﺎوت و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی رﻫﺒﺮان ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ

ﭼﮑﯿﺪه:  ﺗﻼش ﺑﺮای ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ دﻗﯿﻖ ﻋﻠﻤﯽ ﭘﺪﯾﺪه ﻫﺎ و درک ﻣﻨﻄﻖ دروﻧﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ از اﺑﺘﺪای ﺧﻠﻘﺖ ﺑﺸﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎص ﻣﺘﻔﮑﺮان و اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ﺑﻮده اﺳﺖ.. از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ، ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﺪون اﺷﺘﺒﺎه ﺗﻨﻬﺎ زﻣﺎﻧﯽ [...]

مشاهده و خرید
مقاله نقش توسعه فناوری اطلاعات در حسابداری و کاهش تقلب 15000 تومان

مقاله نقش توسعه فناوری اطلاعات در حسابداری و کاهش تقلب

چکیده  زمینه: امروزه حسابداران حرفهای در محیط کامًلا پیچیده فعالیت می کنند که دائما در حال تغییر است، پیشرفت در فناوری اطلاعات با سرعت فزاینده ای ادامه دارد. فناوری اطلاعات با دگرگونی روش اجرای [...]

مشاهده و خرید
مقاله حسابرسی داخلی و نقش آن در بهبود عملکرد سازمانها وشرکتها 15000 تومان

مقاله حسابرسی داخلی و نقش آن در بهبود عملکرد سازمانها وشرکتها

سازمانها برای حفظ بقای خود و پیشرفت در دنیای رقابتی امروز به بهبود مستمر عملکرد خود نیاز دارند .در این راستا استفاده از نظام های کنترل مدیریت و فناوری های روز مفید بوده و به پیشبرد این مهم کمک می [...]

مشاهده و خرید
مقاله نقش آموزش در حسابرسان بر اشتباهات کشف شده توسط حسابرسان 15000 تومان

مقاله نقش آموزش در حسابرسان بر اشتباهات کشف شده توسط حسابرسان

در زمینه حسابرسی ، شواهد کافی ، صحیح و معتبر وهمچنین صداقت وحقیقت وجود دارد اما برای قضاوت کردن کافی نیست. مسئول بودن یا نبودن حسابرسان در ارتباط با کشف تقلب در طول زمان، تغییرهای زیادی داشته [...]

مشاهده و خرید