نرم افزار ویکور (Vikor) 50000 تومان

نرم افزار ویکور (Vikor)

این نرم افزار توسط تیم مشاوره مدیریت طراحی شده است. در صورت نیاز می توانید توضیحات مربوط به قابلیت نرم افزار و همچنین فیلم نحوه حل مسائل به کمک نرم افزار را در سایت تیم مشاوره مدیریت مشاهده نمایید.

مشاهده و خرید
نرم افزار تاپسیس (Topsis) 50000 تومان

نرم افزار تاپسیس (Topsis)

این نرم افزار توسط تیم مشاوره مدیریت طراحی شده است. در صورت نیاز می توانید توضیحات مربوط به قابلیت نرم افزار و همچنین فیلم نحوه حل مسائل به کمک نرم افزار را در سایت تیم مشاوره مدیریت مشاهده نمایید.

مشاهده و خرید
نرم افزار روش جمع موزون ساده (SAW) 40000 تومان

نرم افزار روش جمع موزون ساده (SAW)

این نرم افزار توسط تیم مشاوره مدیریت طراحی شده است. در صورت نیاز می توانید توضیحات مربوط به قابلیت نرم افزار و همچنین فیلم نحوه حل مسائل به کمک نرم افزار را در سایت تیم مشاوره مدیریت مشاهده نمایید.

مشاهده و خرید
نرم افزار آنتروپی (Entropy) 30000 تومان

نرم افزار آنتروپی (Entropy)

این نرم افزار توسط تیم مشاوره مدیریت طراحی شده است. در صورت نیاز می توانید توضیحات مربوط به قابلیت نرم افزار و همچنین فیلم نحوه حل مسائل به کمک نرم افزار را در سایت تیم مشاوره مدیریت مشاهده نمایید.

مشاهده و خرید
نرم افزار دیمتل (DEMATEL Solver) 70000 تومان

نرم افزار دیمتل (DEMATEL Solver)

این نرم افزار توسط تیم مشاوره مدیریت طراحی شده است. در صورت نیاز می توانید توضیحات مربوط به قابلیت نرم افزار و همچنین فیلم نحوه حل مسائل به کمک نرم افزار را در سایت تیم مشاوره مدیریت مشاهده نمایید.

مشاهده و خرید
ابزارهای بازاریابی دو 10000 تومان

ابزارهای بازاریابی دو

تقدیم به دوستداران و طرفداران بازاریابی علمی To All Supporters and Followers of Scientific Marketing با تشکر از خانم نگار فانی زاده برای ویرایش این کتاب با هدف ارتقاً دیدگاههای Ĥ نوشتن این کتاب [...]

مشاهده و خرید
حل یک مساله با روش ویکور 50000 تومان

حل یک مساله با روش ویکور

حل یک مساله با روش ویکور این فایل به گونه ای طراحی شده است که تنها یک بار به فروش می رسد و با فروش فایل لینک آن غیر فعال می شود. بنابراین کامل منحصر به فرد است و پیش از این در جایی ارائه نشده [...]

مشاهده و خرید
حل یک مساله با استفاده از روش تاپسیس 50000 تومان

حل یک مساله با استفاده از روش تاپسیس

حل یک مساله با روش تاپسیس این فایل به گونه ای طراحی شده است که تنها یک بار به فروش می رسد و با فروش فایل لینک آن غیر فعال می شود. بنابراین کامل منحصر به فرد است و پیش از این در جایی ارائه نشده [...]

مشاهده و خرید