مقاله ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ ﺷﻬﻮد در ﻗﻀﺎوت و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی رﻫﺒﺮان ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ

مقاله ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ ﺷﻬﻮد در ﻗﻀﺎوت و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی رﻫﺒﺮان ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ

تعداد صفحات: 10

فرمت فایل: ورد

زمان تهیه فایل: تابستان 95

محل تهیه فایل: دانشگاه

دسته بندی: -

قیمت: 10000 تومان

تعداد نمایش: 1127 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 2 اکتبر 2017

به روز رسانی در: 2 اکتبر 2017

خرید این محصول :

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود .

10000 تومان – خرید
ﭼﮑﯿﺪه:  ﺗﻼش ﺑﺮای ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ دﻗﯿﻖ ﻋﻠﻤﯽ ﭘﺪﯾﺪه ﻫﺎ و درک ﻣﻨﻄﻖ دروﻧﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ از اﺑﺘﺪای ﺧﻠﻘﺖ ﺑﺸﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎص ﻣﺘﻔﮑﺮان و اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ﺑﻮده اﺳﺖ.. از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ، ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﺪون اﺷﺘﺒﺎه ﺗﻨﻬﺎ زﻣﺎﻧﯽ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ، ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ   ﺑﯽ وﻗﻔﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد. اﮔﺮ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻣﻼ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ، ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﺎ دﻗﺖ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﺑﻮدﻧﺪ، در واﻗﻊ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻧﺒﻮد و در زﻧﺪﮔﯽ واﻗﻌﯽ، اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﻪ ﻧﺪرت اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ. دﺳﺘﻪ ای از رﻫﺒﺮان ﻋﻼﻗﻪ  ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ زﻣﺎن و ﻫﺰﯾﻨﻪ زﯾﺎدی ﺑﺮای آن ﺻﺮف ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ ﺑﺎ ، ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻪ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ دﻗﯿﻖ و ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺴﺎﯾﻞ دارﻧﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻤﺒﻮد اﻃﻼﻋﺎت؛ ﻣﻮارد اﺿﻄﺮاری ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻓﻮری دارد؛ ﻋﺪم اﻃﻤﯿﻨﺎن؛ و ﻣﺤﯿﻄﻬﺎی ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار، دارای اﺑﻬﺎم و ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات زﯾﺎد ، ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ، ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺮ ﻣﯽ ﺧﻮرﻧﺪ ، دﭼﺎر اﻧﻔﻌﺎل ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﯾﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺑﺎر ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .دﺳﺘﻪ ای دﯾﮕﺮ ﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﺑﻪ داﻣﻨﻪ ﮐﻤﺘﺮی از اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺴﻨﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ، و از ﭘﺎره ﭘﺎره ﮐﺮدن اﻃﻼﻋﺎت اﺟﺘﻨﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ، ﻧﮕﺎه ﺑﺮای ﺗ ﮐﻞ ﻧﮕﺮ دارﻧﺪ و در ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎن و ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﺮ دﺳﺘﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ روﯾﮑﺮدﺷﺎن )ﺷﻬﻮدی ﯾﺎ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ (، دﺳﺘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ را ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻮدن و ﯾﺎ اﺛﺮ ﺑﺨﺸﯽ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﺘﻬﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻧﮕﺮاﻧﯿﻬﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ در ﺧﺼﻮص ﻣﯿﺰان اﻃﻤﯿﻨﺎن از درﯾﺎﻓﺘﻬﺎی ﺷﻬﻮدی و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ درﺳﺘﯽ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت آﻧﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ  ﻫﺮ ﯾﮏ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺤﺚ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .   ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد و در ، در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻼش ﺷﺪ ﺗﺎ در اﺑﺘﺪا ﻣﻔﻬﻮم ﺷﻬﻮد ، ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺮﻣﻮز و ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﻮد در ﻗﻀﺎوت و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی رﻫﺒﺮان و ﻣﺪﯾﺮان ارﺷﺪ اﺟﺮاﯾﯽ ، ﭘﺎﯾﺎن ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺷﻬﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﺑﺰار و روش ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ. 
واژﮔﺎن ﮐﻠﯿﺪی  :ﺷﻬﻮد ، ﻗﻀﺎوت ، ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ، رﻫﺒﺮی  

پاسخ دهید